Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις

9. Όταν κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, κρίνεται ότι δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις, δύναται να αποσύρονται μερικώς ή πλήρως από τις δημοσιεύσεις, όπου έχουν καταχωρηθεί, ή να τροποποιούνται.