Πιστότητα

8.-(1) Η πιστότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις θεωρείται δεδομένη, όταν αυτά συνοδεύονται από δήλωση «ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης, της οποίας τα στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα IV.

(2) Κάθε στοιχείο διαλειτουργικότητας υποβάλλεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης που αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό.

(3) Ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας κρίνεται ότι πληρεί τις βασικές απαιτήσεις, εφόσον συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας ή προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που καταρτίζονται για τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις αυτές.