Στοιχεία διαλειτουργικότητας

7.-(1) Ο Διαχειριστής Υποδομής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα στοιχεία διαλειτουργικότητας:

(α) να διατίθενται στην αγορά, μόνον εφόσον επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων˙

(β) να χρησιμοποιούνται στον τομέα χρήσης τους, σύμφωνα με τον προορισμό τους και να εγκαθίστανται και να συντηρούνται δεόντως:

Νοείται ότι οι διατάξεις αυτές δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά αυτών των στοιχείων και για άλλες εφαρμογές, ούτε τη χρησιμοποίησή τους σε συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές.