Εφαρμογή Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας

6.-(1) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το τροχαίο υλικό, δύναται να μην εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες:

(α) σε πρόταση νέας γραμμής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραμμής, που βρίσκεται σε προηγμένο στάδιo ανάπτυξης ή για το οποίο εκτελείται ήδη σύμβαση κατά τη δημοσίευση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας·

(β) στα σχέδια ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραμμής, όταν το περίγραμμα τροχαίου υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδρομικών οδών ή η απόσταση μεταξύ των σιδηροδρομικών οδών, ή η τάση της ηλεκτρικής παροχής των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας, είναι ασύμβατες με εκείνες της υπάρχουσας γραμμής·

(γ) σε πρόταση νέας γραμμής, ανανέωσης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραμμής, όταν το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι περίκλειστο ή αποκομμένο, λόγω της θάλασσας, από το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης Κοινότητας·

(δ) σε κάθε σχέδιο ανανέωσης, επέκτασης ή αναδιευθέτησης ήδη υπάρχουσας γραμμής, όταν η εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου και/ή τη συνοχή του σιδηροδρομικού συστήματος της Δημοκρατίας·

(ε) όταν, κατόπιν ατυχήματος ή θεομηνίας, οι προϋποθέσεις γρήγορης αποκατάστασης του δικτύου δεν επιτρέπουν τεχνικώς ή οικονομικώς τη μερική ή ολική εφαρμογή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας.