Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας

5.-(1) Κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μίας Τεχνικής Προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας, όμως, εφόσον απαιτείται, ένα υποσύστημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περισσότερων Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και μια Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήματα.

(2) Τα υποσυστήματα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας καθόλη τη διάρκεια χρήσης κάθε υποσυστήματος.

(3) Εφόσον είναι αναγκαίο και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας-

(α) αναφέρει το επιδιωκόμενο πεδίο εφαρμογής (τμήματα του δικτύου ή του τροχαίου υλικού που αναφέρονται στο Παράρτημα I και υποσυστήματα ή τμήματα υποσυστημάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα II)˙

(β) διευκρινίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήματος και των διεπαφών του με τα άλλα υποσυστήματα˙

(γ) καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από το υποσύστημα και τις διεπαφές του με τα άλλα υποσυστήματα:

Νοείται ότι, εφόσον χρειάζεται, οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις κατηγορίες γραμμών, κόμβων ή και τροχαίου υλικού που προβλέπονται στο Παράρτημα I, και γενικά ανάλογα με τη χρήση του υποσυστήματος˙

(δ) προσδιορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας˙

(ε) αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να αξιολογείται είτε η πιστότητα ή η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας αφενός, είτε ο έλεγχος «ΕΚ» των υποσυστημάτων, αφετέρου˙

(στ) προσδιορίζει τη στρατηγική εφαρμογής της εκάστοτε Τεχνικής Προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας:

Νοείται ότι κατά τον προσδιορισμό αυτό, πρέπει ιδίως να διευκρινίζονται τα διανυτέα στάδια για την προοδευτική μετάβαση, από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση, κατά την οποία η τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας αποτελεί τον κανόνα·

(ζ) προσδιορίζει, για το οικείο προσωπικό, τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων και υγιεινής και ασφάλειας, κατά την εργασία, που απαιτούνται για την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των εν λόγω υποσυστημάτων, καθώς και για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας:

Νοείται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας δεν εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των νέων ή των ήδη διευθετημένων υποδομών για την κυκλοφορία άλλων τρένων.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι δυνατόν, στις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, να γίνεται ρητή και σαφώς προσδιορισμένη παραπομπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές και στην περίπτωση αυτή, τα πρότυπα αυτά ή οι προδιαγραφές (ή τα σχετικά αποσπάσματα αυτών) θεωρούνται ως παραρτήματα της σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας και η εφαρμογή τους καθίσταται υποχρεωτική, από τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας:

Νοείται ότι, ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και εν αναμονή της κατάρτισής τους, είναι δυνατόν να γίνεται παραπομπή σε άλλα σαφώς καθορισμένα κανονιστικά έγγραφα· στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα διατηρούνται στον Διαχειριστή Υποδομής και τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου.