Καταλληλότητα χρήσης

10.-(1) Σε περίπτωση που ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, που συνοδεύεται από δήλωση πιστότητας «ΕΚ» ή καταλληλότητας χρήσης, διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, αλλά διαπιστώνεται ότι ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να περιοριστεί η εφαρμογή του ή να απαγορευτεί η χρήση του ή να αποσυρθεί από την αγορά.

(2) Όταν ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, συνοδευόμενο από δήλωση «ΕΚ» πιστότητας, αποδεικνύεται στερούμενο πιστότητας, ο Διαχειριστής Υποδομής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση.