Δήλωση πιστότητας

11.-(1) Για τη σύνταξη της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» ή καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του, που βρίσκεται εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας.

(2) Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας το επιβάλλουν, η αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό, στον οποίο έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του τηρούν τις υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και (2), οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν εκείνον που διαθέτει το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά και τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και εκείνος, ο οποίος συναρμολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή μέρος αυτών, διαφόρων προελεύσεων, ή κατασκευάζει στοιχεία διαλειτουργικότητας για ιδία χρήση, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10:

(α) κάθε διαπίστωση ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση πιστότητας «ΕΚ», συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Δημοκρατία αντιπρόσωπό του, την υποχρέωση να αποκαθιστά την πιστότητα του στοιχείου διαλειτουργικότητας και να μεριμνά για την παύση της παράβασης, υπό τους όρους που καθορίζει ο Διαχειριστής Υποδομής˙

(β) αν η μη πιστότητα συνεχιστεί, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η διάθεση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας στην αγορά ή να εξασφαλιστεί ότι θα αποσυρθεί από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Νόμου.