Υποσυστήματα

12.-(1) Ο Διαχειριστής Υποδομής εγκρίνει τη θέση σε λειτουργία των διαρθρωτικών υποσυστημάτων του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε αυτήν και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα εν λόγω υποσυστήματα να μπορούν να τίθενται σε λειτουργία μόνο εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο, που να ικανοποιεί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, όταν αυτά ενσωματώνονται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, ειδικότερα δε ελέγχεται η συνάφεια των εν λόγω υποσυστημάτων προς το σύστημα, στο οποίο ενσωματώνονται.

(2) Όταν τα υποσυστήματα τίθενται σε λειτουργία, διενεργούνται, σε τακτά διαστήματα, έλεγχοι για το κατά πόσον η εκμετάλλευση ή η συντήρηση των υποσυστημάτων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών διαρθρωτικών και λειτουργικών Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας.

(3) Όταν εγκρίνεται η θέση σε λειτουργία τροχαίου υλικού, σε κάθε όχημα δίδεται αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός και αυτός ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε όχημα και να καταγράφεται στο μητρώο οχημάτων, το οποίο πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) τηρεί τις κοινές προδιαγραφές, που ορίζονται στην παράγραφο (4)·

(β) τηρείται και ενημερώνεται από οργανισμό ανεξάρτητο από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση·

(γ) είναι προσβάσιμο στις αρχές ασφαλείας, στους φορείς διερεύνησης, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στο Διαχειριστή Υποδομής, για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμιμου αιτήματός τους:

Νοείται ότι σε περίπτωση τροχαίου υλικού που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα, δύνανται να γίνουν αποδεκτά στη Δημοκρατία οχήματα που είναι σαφώς αναγνωρισμένα, με διαφορετικό κωδικό σύστημα, όμως σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται, από το μητρώο, τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4).

(4) Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) αναφορές στη δήλωση «ΕΚ» ελέγχου και στο φορέα που την εξέδωσε˙

(β) αναφορές στο μητρώο τροχαίου υλικού˙

(γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του μισθωτή χρηματοδοτικής μίσθωσης˙

(δ) ενδεχόμενους περιορισμούς, όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως του οχήματος˙

(ε) ζωτικά για την ασφάλεια στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα συντήρησης του οχήματος.