Διαρθρωτικά υποσυστήματα

13.-(1) Θεωρούνται διαλειτουργικά και σύμφωνα προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα διαρθρωτικά υποσυστήματα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, που συνοδεύονται από τη δήλωση ελέγχου «ΕΚ».

(2) Τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων, ο έλεγχος της διαλειτουργικότητας ενός διαρθρωτικού υποσυστήματος του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, γίνεται με αναφορά προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, εφόσον αυτές υπάρχουν.