Δήλωση ελέγχου

14.-(1) Για τη σύνταξη της δήλωσης ελέγχου «ΕΚ», ο αναθέτων φορέας ή αντιπρόσωπος του, αναθέτει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου «ΕΚ» στον κοινοποιημένο οργανισμό, που επέλεξε για το σκοπό αυτό, όπως αυτή η διαδικασία προβλέπεται στα Παραρτήματα V και VΙ του παρόντος Νόμου.

(2) Η αποστολή του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» ενός υποσυστήματος, αρχίζει από το στάδιο του σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής, μέχρι το στάδιο της έγκρισης, πριν να τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα, καθώς και τον έλεγχο των διεπαφών του υποσυστήματος αυτού με το σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου «ΕΚ».

(4) Ο τεχνικός φάκελος περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος, όλα τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η πιστότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας, καθώς και όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης, τις οδηγίες τακτικής συντήρησης, συνεχούς ή περιοδικής επιτήρησης, ρύθμισης και προληπτικής συντήρησης.