Κοινοποιημένοι οργανισμοί

15.-(1) Τα κριτήρια του Παραρτήματος VII, για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών, θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι οργανισμοί, που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.

(2) Η έγκριση που έχει χορηγηθεί σ’ έναν οργανισμό, ο οποίος δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτημα VII, πρέπει να αποσύρεται.