Μητρώα υποδομής και τροχαίου υλικού

16.-(1) Ο Διαχειριστής Υποδομής μεριμνά, ώστε να δημοσιεύονται και να ενημερώνονται κάθε χρόνο τα μητρώα υποδομής και τροχαίου υλικού.

(2) Τα μητρώα υποδομής και τροχαίου υλικού αναγράφουν, για κάθε υποσύστημα ή τμήμα υποσυστήματος που αφορούν, τα κύρια χαρακτηριστικά και την αντιστοιχία τους με τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι εφαρμοστέες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και για τον σκοπό αυτό, κάθε Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας αναφέρει επακριβώς ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα των υποδομών και του τροχαίου υλικού.