Κοινοποίηση αποφάσεων

17. Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και αφορούν την αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας και τον έλεγχο υποσυστημάτων που συγκροτούν το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου, πρέπει να αιτιολογούνται επακριβώς και να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο, το συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεση του, καθώς και τις προθεσμίες άσκησής τους.