Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για κάθε υποσύστημα που βρίσκεται στη Δημοκρατία, όπως επίσης και στα στοιχεία διαλειτουργικότητας, στις διασυνδέσεις, στις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις γενικής συνοχής του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητάς του.