Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αναδιευθέτηση» σημαίνει τις σοβαρές εργασίες μετατροπής ενός υποσυστήματος ή τμήματος ενός υποσυστήματος, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήματος·

«ανανέωση» σημαίνει τις σοβαρές εργασίες υποκατάστασης ενός υποσυστήματος ή τμήματος ενός υποσυστήματος, οι οποίες όμως δεν τροποποιούν τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήματος·

«αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης» σημαίνει την αντικατάσταση στοιχείων από άλλα στοιχεία, με την ίδια λειτουργία και τις ίδιες επιδόσεις, στο πλαίσιο προληπτικής ή διορθωτικής συντήρησης·

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει το σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα III του παρόντος Νόμου, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας·

«βασική παράμετρος» σημαίνει την κάθε ρυθμιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την διαλειτουργικότητα˙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«διαλειτουργικότητα» σημαίνει την ικανότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία τρένων μεγάλης ταχύτητας, επιτυγχάνοντας συγκεκριμένες επιδόσεις, και η οποία βασίζεται στο σύνολο των κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις˙

«Διαχειριστής Υποδομής» σημαίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων˙

«διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας» σημαίνει το σύστημα, που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και απαρτίζεται από τη σιδηροδρομική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των μόνιμων εγκαταστάσεων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη ή διευθετημένη για κυκλοφορία μεγάλης ταχύτητας, καθώς και το τροχαίο υλικό που είναι σχεδιασμένο να κυκλοφορεί επί της συγκεκριμένης υποδομής˙

«ειδική περίπτωση» σημαίνει κάθε τμήμα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, για το οποίο απαιτούνται ειδικές, προσωρινές ή οριστικές, διατάξεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, λόγω περιορισμών γεωγραφικών, τοπογραφικών, αστικού περιβάλλοντος ή συνοχής με το υπάρχον σύστημα και σε αυτό περιλαμβάνονται, ειδικότερα, το περίγραμμα τροχαίου υλικού, το ελεύθερο εύρος των σιδηροδρομικών οδών ή η απόσταση μεταξύ των σιδηροδρομικών οδών˙

«ευρωπαϊκή προδιαγραφή» σημαίνει την κοινή τεχνική προδιαγραφή, την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή ένα εθνικό πρότυπο, με το οποίο έχει μεταφερθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται στα σημεία 8 έως 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών·

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει το σύνολο των λειτουργιών, με τις οποίες ένα υποσύστημα τίθεται σε κατάσταση ονομαστικής λειτουργίας˙

«κοινοποιημένοι οργανισμοί» σημαίνει τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή με τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου «ΕΚ» των υποσυστημάτων·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα˙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

«στοιχείο διαλειτουργικότητας» σημαίνει κάθε βασικό στοιχείο, ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών, ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν σε ένα υποσύστημα, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας˙

«Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας» σημαίνει τις προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε υποσύστημα ή τμήμα υποσυστήματος, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις, με τον καθορισμό αναγκαίων αμοιβαίων λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των υποσυστημάτων του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και με την εξασφάλιση της συνοχής του·

«τρίτες χώρες» σημαίνει τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

«υπάρχον σιδηροδρομικό σύστημα» σημαίνει το σύστημα, το οποίο απαρτίζεται από τη σιδηροδρομική υποδομή, περιλαμβανομένων των γραμμών και των μόνιμων εγκαταστάσεων του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και από το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προέλευσης που κυκλοφορεί επί της υποδομής αυτής·

«υποσυστήματα» σημαίνει τα υποσυστήματα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα II του παρόντος Νόμου και για τα οποία πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις.