ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(άρθρο 14)

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΔΗΛΩΣΗ «ΕΚ»    ΕΛΕΓΧΟΥ

Η δήλωση «ΕΚ» ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως ο τεχνικός φάκελος και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

-- τα στοιχεία αναφοράς του Νόμου,

-- το όνομα και τη διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα ή του εγκατεστημένου στη Δημοκρατία εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική επωνυμία του αναθέτοντος φορέα),

- - η συνοπτική περιγραφή του υποσυστήματος,

- - η ονομασία και η διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος διεξήγαγε τον έλεγχο «ΕΚ» που αναφέρεται στο άρθρο 16,

-- τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος,

-- όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληρεί το υποσύστημα και, ιδιαίτερα, εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης,

-- εάν είναι προσωρινή: τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης «ΕΚ»,

-- το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος.