ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(άρθρο 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(άρθρο 14)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο έλεγχος “ΕΚ” είναι η διαδικασία, με την οποία κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει και πιστοποιεί ότι το υποσύστημα είναι σύμφωνο:

—  προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

— προς άλλες κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

 

2. ΣΤΑΔΙΑ

Ο έλεγχος του υποσυστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

— γενικό σχεδιασμό,

—κατασκευή του υποσυστήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται, ιδίως, η εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού, η συναρμολόγηση των στοιχείων, η ρύθμιση του συνόλου,

— δοκιμές του περατωθέντος υποσυστήματος.

Για το στάδιο σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών τύπου) και για το στάδιο παραγωγής, ο κύριος ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής) ή ο εγκατεστημένος στην Δημοκρατία εντολοδόχος του, δύναται να υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση, ως πρώτο στάδιο.

Στην περίπτωση αυτή (αυτές) η (οι) αξιολόγηση(-εις) έχει(-ουν) ως αποτέλεσμα την έκδοση ενδιάμεσης(-ων) βεβαίωσης(-εων) ελέγχου από τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει επιλέξει ο κύριος ανάδοχος ή ο κατασκευαστής. Ο κύριος ανάδοχος (ή ο κατασκευαστής) συντάσσει “δήλωση ΕΚ ενδιάμεσης συμμόρφωσης υποσυστήματος” για την (τις) αντίστοιχη(-ες) φάση(-εις).

 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο “ΕΚ”, συντάσσει το πιστοποιητικό ελέγχου πουπροορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Δημοκρατία εντολοδόχο του, ο οποίος, με τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση “ΕΚ” ελέγχου, η οποία προορίζεται για τον Διαχειριστή Υποδομής.

Ο αρμόδιος για τον έλεγχο “ΕΚ” κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σχεδιασμό και την παραγωγή του υποσυστήματος.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει υπόψη “ενδιάμεσες βεβαιώσεις ελέγχου” (ΕΒΕ) και για να εκδώσει πιστοποιητικό “ΕΚ” ελέγχου:

— ελέγχει ότι το υποσύστημα:

— καλύπτεται από τις σχετικές ΕΒΕ σχεδιασμού και παραγωγής που χορηγήθηκαν στον κύριο ανάδοχο (ή τονκατασκευαστή) τις οποίες ενδεχομένως είχε ζητήσει από τον κοινοποιημένο φορέα για αυτά τα δύο στάδια, ή

— αντιστοιχεί, όπως παράγεται, σε όλα τα ζητήματα τα οποία καλύπτει η ΕΒΕ σχεδιασμού που χορηγήθηκε στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή), την οποία ενδεχομένως ζήτησε από τον κοινοποιημένο φορέα μόνον για το στάδιο σχεδιασμού,

— ελέγχει ότι καλύπτουν ορθώς την απαίτηση της Τεχνικής Προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας και αξιολογεί τα στοιχεία σχεδιασμού και παραγωγής τα οποία δεν καλύπτονται από την (τις) ΕΒΕ για τον σχεδιασμό ή/και την παραγωγή που χορηγήθηκαν στον κύριο ανάδοχο (ή τον κατασκευαστή).

 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

— όσον αφορά την υποδομή: σχέδια των τεχνικών έργων, πρακτικά παραλαβής των έργων εκσκαφής και οπλισμού, εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου των κατασκευών από σκυρόδεμα κ.λπ.,

— όσον αφορά τα λοιπά υποσυστήματα: γενικά και αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών, σχέδια ηλεκτρικών και υδραυλικών κυκλωμάτων, σχέδια κυκλωμάτων χειρισμού, περιγραφή των συστημάτων πληροφορικής και των αυτοματισμών, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ.,

— κατάλογο των στοιχείων διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα,

— αντίγραφα των δηλώσεων “ΕΚ” συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, τα οποία να συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και από αντίγραφο των πρακτικών των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους οργανισμούς βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών,

— τυχόν, ενδιάμεση(-ες) βεβαίωση(-εις) ελέγχου (ΕΒΕ) και, στην περίπτωση αυτή, την (τις) δήλωση(-εις) ενδιάμεσης συμμόρφωσης υποσυστήματος που συνοδεύει(-ουν) το πιστοποιητικό “ΕΚ” ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος του ελέγχου της εγκυρότητας από τον κοινοποιημένο οργανισμό,

— πιστοποιητικό από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο “ΕΚ”, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και θεωρημένο από τον οργανισμό, με το οποίο να βεβαιώνει ότι το έργο είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στο οποίο να αναφέρει, εάν συντρέχει λόγος, τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν αρθεί· το πιστοποιητικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τις εκθέσεις επίσκεψης και λογιστικού ελέγχου, τις οποίες έχει συντάξει ο κοινοποιημένος οργανισμός στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως διευκρινίζεται στα σημεία 5.3 και 5.4.

 

5. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

5.1. Σκοπός της επιτήρησης “ΕΚ” είναι να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποσυστήματος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό φάκελο.

5.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης και, εάν συντρέχει λόγος προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιμών και, εν γένει, σε όλους τους χώρους που μπορεί να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστολής του˙ ο αναθέτων φορέας ή ο εντολοδόχος του στη Δημοκρατία οφείλει να του παραδίδει ή να φροντίζει να του παραδίδονται όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα, και ιδίως τα σχέδια εκτέλεσης και η τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το υποσύστημα.

5.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί, σε τακτά διαστήματα, λογιστικούς ελέγχους, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου˙ με την ευκαιρία αυτή, χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Μπορεί να απαιτεί να παρίσταται στο εργοτάξιο σε ορισμένες φάσεις του έργου.

5.4. Εξάλλου, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο εργοτάξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής. Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς λογιστικούς ελέγχους. Χορηγεί έκθεση επίσκεψης και, ενδεχομένως, έκθεση λογιστικού ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση.

 

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο πλήρης φάκελος, που αναφέρεται στην παράγραφο 4, κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στη Δημοκρατία εντολοδόχο του προς υποστήριξη του πιστοποιητικού ελέγχου το οποίο εκδίδει ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο του υποσυστήματος σε κατάσταση λειτουργίας. Ο φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση “ΕΚ” ελέγχου την οποία υποβάλλει ο αναθέτων φορέας στο Διαχειριστή Υποδομής.

Ο αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υποσυστήματος. Ο φάκελος ανακοινώνεται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν.

 

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει τακτικά τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά:— τις αιτήσεις ελέγχου “ΕΚ” που παρέλαβε,— τις ενδιάμεσες βεβαιώσεις ελέγχου (ΕΒΕ) που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν,— τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν.

 

8. ΓΛΩΣΣΑ

Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου “ΕΚ” συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα.