ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(άρθρα 8, 11)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Δήλωση «ΕΚ» Πιστότητας- Καταλληλότητας χρήσης

 

1. Στοιχεία διαλειτουργικότητας

Η δήλωση «ΕΚ» ισχύει για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τα στοιχεία μπορούν να είναι:

 

1.1. Στοιχεία γενικής χρήσεως

Είναι τα στοιχεία που δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιούνται ως έχουν και σε άλλους τομείς.

 

1.2. Στοιχεία γενικής χρήσεως με ειδικά χαρακτηριστικά

Είναι τα στοιχεία που, αυτά καθεαυτά, δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα αλλά πρέπει να έχουν ειδικές επιδόσεις όταν χρησιμοποιούνται στο σιδηροδρομικό τομέα.

 

1.3. Ειδικά στοιχεία

Είναι τα στοιχεία που είναι ειδικά για σιδηροδρομικές εφαρμογές.

 

 

2. Πεδίο εφαρμογής

Η δήλωση «ΕΚ» αφορά:

-- είτε την αξιολόγηση, από έναν ή περιοσσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της εγγενούς πιστότητας ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζόμενου μεμονωμένα, προς τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί,

-- είτε την εκτίμηση/αξιολόγηση, από έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζομένου στο πλαίσιο της σιδηροδρομικής χρήσης και, ιδιαίτερα, στην περίπτωση που πρόκειται περί διασυνδέσεων, σε σχέση με τις υπό έλεγχο τεχνικές προδιαγραφές κυρίως λειτουργικής φύσεως.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιμοποιούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και της κατασκευής, διεξάγονται βάσει των ενοτήτων που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας.

 

 

3. Περιεχόμενο της δήλωσης «ΕΚ»

Η δήλωση «ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και οι οδηγίες χρήσεως και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

-- τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας,

-- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Δημοκρατία εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή),

-- την περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος, κ.λπ.),

-- την αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης (άρθρο 12),

-- κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας και ιδιαίτερα οι προϋποθέσεις χρήσης,

-- την ονομασία και τη διεύθυνσή του ή των κοινοποιημένων οργανισμών οι οποίοι παρενέβησαν στην ακολουθούμενη διαδικασία για την πιστότητα ή την καταλληλότητα χρήσης, καθώς και την ημερομηνία του πιστοποιητικού εξέτασης, ενδεχομένως, με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του πιστοποιητικού,

-- κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών,

-- το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στη Δημοκρατία εντολοδόχο του.