Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων

40. -Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σ΄ ότι αφορά τη μελέτη, επεξεργασία και προώθηση πολιτικών σε σχέση με το συνταξιοδοτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στα αρμόδια επί συνταξιοδοτικών θεμάτων όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσα ασχολούνται με τη συμπληρωματική ασφάλιση, την προστασία των διακινουμένων εργαζομένων, της συμμετοχής στην διαδικασία συντονισμού της νομοθεσίας των κρατών μελών σε θέματα συντάξεων και της παρακολούθησης διαδικασιών και διμερών θεμάτων για την σύγκλιση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων: