Εξουσίες για Σκοπούς Έρευνας

39. -(1) Προς το σκοπό άσκησης των αρμοδιοτήτων της η Αρμόδια Αρχή δύναται να εισέλθει σε οποιονδήποτε οίκημα, εξαιρουμένων κατοικιών, και επιθεωρεί οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα, τα οποία εύλογα θεωρεί αναγκαία για την έρευνα και πράττει οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε μέλος και αξιωματούχος Ταμείου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κατέχει πληροφορίες ή έγγραφα ή βιβλία παρουσιάζει στην Αρμόδια Αρχή κάθε βιβλίο ή άλλο έγγραφο και δίδει κάθε πληροφορία ή βοήθεια σε σχέση προς τη διεξαγωγή έρευνας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο.