Έρευνα επί των Υποθέσεων Ταμείου

38. -(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα επί των υποθέσεων οποιουδήποτε Ταμείου σε περίπτωση αίτησης εκ μέρους είτε της πλειοψηφίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής ή των μελών που αντιπροσωπεύουν τον εργοδότη ή των μελών αυτής που αντιπροσωπεύουν τα μέλη του Ταμείου, είτε τουλάχιστο του ενός τρίτου των μελών του Ταμείου αυτού, υποστηριζόμενης από γεγονότα και στοιχεία που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για την διενέργεια έρευνας.

(2) Προς τον σκοπό συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Οδηγιών, η Αρμόδια Αρχή δύναται αυτεπάγγελτα να διεξάγει επιθεώρηση ή έρευνα επί των εργασιών και υποθέσεων οποιουδήποτε Ταμείου, εάν διαφανεί σε αυτήν ότι οι διατάξεις των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου, ή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Οδηγιών δεν τηρούνται.