Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής

37. -(1) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από κάθε Ταμείο, να διατηρεί υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι να ορίζονται από τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί-

(α) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ 3,000). είτε κατά των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, είτε κατά της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, προκειμένου να αποφευχθεί ή να αρθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία η οποία θίγει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων·

(β) να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου, ιδίως όταν -

(i) το Ταμείο δεν έχει συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεματικά, όσον αφορά στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τα τεχνικά αποθεματικά,

(ii) το Ταμείο δεν κατέχει τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, να μεταβιβάσει ολικώς ή μερικώς, τις νόμιμες εξουσίες της Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου που είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, σε ειδικό αντιπρόσωπο κατάλληλο να τις ασκήσει.

(4)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες Ταμείου, ιδίως εάν-

(i) το Ταμείο δεν προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων·

(ii) το Ταμείο δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργίας·

(iii) το Ταμείο αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας·

(iv) το Ταμείο δεν τηρεί τις απαιτήσεις, σε περίπτωση διασυνοριακής συνεργασίας, όσον αφορά στην κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, στον τομέα των συνταξιοδοτικών παροχών.

(β) Οποιαδήποτε απόφαση για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων Ταμείου είναι δεόντως δικαιολογημένη και κοινοποιείται στο οικείο Ταμείο.

(5) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με Ταμείο ή Διαχειριστική Επιτροπή ή Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Οδηγιών δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο.

(6) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ταμείου και εφόσον είναι απαραίτητο, ελέγχει τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι σχετικές εργασίες ασκούνται σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες.