Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

41. –(1) Ιδρύεται Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στο εξής καλούμενο το «Συμβούλιο» και απαρτιζόμενο από-

(α) Την Αρμόδια Αρχή ως Πρόεδρο,

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του,

(γ) δυο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, και

(δ) τρεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

(2) Το Συμβούλιο μελετά τη νομοθεσία και κάθε θέμα πολιτικής, σε σχέση με τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και υποβάλλει σχετικές συστάσεις στον Υπουργό.

(3) Tα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, δύναται όμως να επαναδιοριστούν μετά την λήξη της θητείας τους:

Nοείται ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να ανακαλέσει για εύλογη αιτία οποτεδήποτε διορισμό οποιουδήποτε των μελών του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία του περιλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης τεχνικών επιτροπών.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να παίρνει αποφάσεις έστω και αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση των μελών του.