Συνεργασία με κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

42. -(1) Η Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών σ’ αυτόν τον τομέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, προλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και δημιουργώντας συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας των Ταμείων σε διασυνοριακή δραστηριότητα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία της λειτουργίας των Ταμείων.

(3) Η Αρμόδια Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή τις σημαντικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Νόμου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή, κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ταμείου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 30 και στο άρθρο 34.