Τεχνικά αποθεματικά του Ταμείου

29. –(1) Το Ταμείο διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών σχεδίων του, τα απαιτούμενα ποσά παθητικού που αντιστοιχούν στις οικονομικές οφειλές, οι οποίες προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο των συνταξιοδοτικών συμφωνιών ή συμβολαίων του.

(2) Το Ταμείο, το οποίο παρέχει κάλυψη κατά των βιομετρικών κινδύνων ή εγγυάται, είτε την απόδοση των επενδύσεων, είτε ένα συγκεκριμένο ύψος παροχών, συνιστά επαρκή τεχνικά αποθεματικά για την πλήρη κάλυψη αυτών των σχεδίων.

(3) Ο υπολογισμός των εν λόγω τεχνικών αποθεματικών πραγματοποιείται σε χρονικά διαστήματα και κατά τρόπο που θα καθορίζονται σε σχετικές Οδηγίες δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή ή, από άλλο πρόσωπο που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ως κατάλληλο, στη βάση αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων στη Δημοκρατία, οι οποίες τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες αρχές:

(α) Το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεματικών υπολογίζεται με επαρκώς συνετή αναλογιστική εκτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των υποχρεώσεων παροχών και εισφορών, σύμφωνα με τους συνταξιοδοτικούς διακανονισμούς του Ταμείου:

Νοείται ότι, το ποσό αυτό επαρκεί για να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και λοιπές παροχές, και αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα αυξημένα δικαιώματα των μελών επί των συνταξιοδοτικών παροχών:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι οικονομικές και αναλογιστικές υποθέσεις που επιλέγονται για την εκτίμηση των υποχρεώσεων επιλέγονται με σύνεση, λαμβανομένου υπόψη, εάν είναι δυνατό, επαρκούς περιθωρίου ανεπιθύμητων αποκλίσεων·

(β) τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια επιλέγονται με σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία, ενώ για τον καθορισμό των επιτοκίων λαμβάνονται υπόψη-

(i) η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου, καθώς επίσης και οι μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων·

(ii) οι αποδόσεις των αγορών για κρατικά ομόλογα ή ομόλογα με κρατική εγγύηση, τα οποία φέρουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και θεωρούνται υψηλής ποιότητας·

(γ) οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών βασίζονται σε συνετές αρχές, όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων, αλλά και των συνταξιοδοτικών σχεδίων, και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αναμενόμενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους·

(δ) η μέθοδος και η βάση υπολογισμού των τεχνικών αποθεματικών είναι σταθερή από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο, ενώ αλλαγές επιτρέπονται σε περίπτωση μεταβολής των νομικών, δημογραφικών ή οικονομικών δεδομένων, πάνω στα οποία βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας.

(5) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του Ταμείου, να επιβάλει πρόσθετες και λεπτομερέστερες απαιτήσεις σ’ ό,τι αφορά στον υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων.