Χρηματοδότηση των τεχνικών Αποθεματικών του Ταμείου

30. –(1) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από το Ταμείο να έχει ανά πάσα στιγμή κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών που απαιτούνται για το σύνολο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του.

(2)(α) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι Ταμείο έχει ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία, μπορεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, να ζητήσει από το Ταμείο να καταρτίσει σχέδιο ανάκαμψης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφίο (1) σε εύλογο χρονικό διάστημα.

(β)(i) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), το Ταμείο καταρτίζει συγκεκριμένο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ανάκαμψης, προκειμένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούμενο ύψος, έτσι ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τα τεχνικά του αποθεματικά·

(ii) το σχέδιο ανάκαμψης υποβάλλεται προς έγκριση στην Αρμόδια Αρχή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να ζητήσει τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης, λαμβάνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τις απόψεις του Υπουργού επί των σκοπούμενων τροποποιήσεων·

(iii) Το εγκριμένο σχέδιο ανάκαμψης ανακοινώνεται από το Ταμείο στα μέλη, ή όπου είναι εφαρμοστέο, στους εκπροσώπους τους.

(γ) Κατά την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του συγκεκριμένου Ταμείου και, ειδικότερα, η διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του, το διάγραμμα των κινδύνων, το σχέδιο ρευστότητας, το διάγραμμα της ηλικίας των μελών που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη συνταξιοδοτικά σχέδια του, καθώς και τα σχέδια, για τα οποία το σύστημα χρηματοδότησης μεταβάλλεται από μη κεφαλαιοποιητικό σε μερικώς κεφαλαιοποιητικό ή σε κεφαλαιοποιητικό.

(3) Σε περίπτωση που το συνταξιοδοτικό σχέδιο τερματιστεί κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) διάστημα, το Ταμείο ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, το Ταμείο ακολουθεί διαδικασία μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ανάλογο φορέα· η εν λόγω διαδικασία κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή και μια γενική περιγραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των μελών ή όπου είναι εφαρμοστέο, των εκπροσώπων τους.

(4)(α) Σε περίπτωση άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας δυνάμει του άρθρου 36, τα τεχνικά αποθεματικά πρέπει να μπορούν ανά πάσα στιγμή να χρηματοδοτούν πλήρως το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών σχεδίων.

(β) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή παρεμβαίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37.

(γ) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της απαίτησης αυτής όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α), η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαιτήσει ξεχωριστή παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.