Προϋποθέσεις Παραγραφής Αξιώσεων Μελών Ταμείου

28. –Παρά τις διατάξεις του άρθρου 46, Κανονισμοί καθορίζουν τις προϋποθέσεις, με τις οποίες η αξίωση μέλους Ταμείου προς λήψη του εις πίστη του ποσού παραγράφεται, ως και τον τρόπον διάθεσης του ποσού, το οποίον ελλείψει του παρόντος άρθρου θα καταβάλλετο εις το μέλος.