Λοιποί επενδυτικοί Κανόνες σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας Ταμείου

34. –(1) Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, η Αρμόδια Αρχή ενεργώντας ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, απαιτεί από Ταμείο κράτους μέλους την τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στο εδάφιο (2):

Νοείται ότι, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα του ενεργητικού του Ταμείου κράτους μέλους που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.

(2)(α) Ταμείο κράτους μέλους, είτε δεν επενδύει άνω του τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές, άλλα αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και χρεόγραφα μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είτε επενδύει τουλάχιστον εβδομήντα επί τοις εκατόν (70%) του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές, άλλα αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και χρεόγραφα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά

(β) Ταμείο κράτους μέλους δεν επενδύει άνω του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές και άλλα αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές, ομολογίες, χρεόγραφα και άλλα μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόμενα από την ίδια επιχείρηση και άνω του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές και άλλα αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα και άλλα μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς εκδιδόμενα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν και μόνο όμιλο·

(γ) Ταμείο κράτους μέλους δεν επενδύει άνω του τριάντα επί τοις εκατόν (30%) του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε επενδυτικά προϊόντα εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά των υποχρεώσεων.

(3) Οι κανόνες του εδαφίου (1) εφαρμόζονται μόνον εφόσον οι ίδιοι κανόνες εφαρμοσθούν και στα Ταμεία που εδρεύουν στη Δημοκρατία.

(4) Για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εδαφίων (1) έως (3), η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαιτήσει το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού.