Εξουσία Αρμόδιας Αρχής περί αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων

33. –Το εδάφιο (5) του άρθρου 32 δεν αίρει την εξουσία της Αρμόδιας Αρχής να απαιτεί την εφαρμογή σε Ταμείο αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων σε ατομική βάση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από πλευράς συνετής διαχείρισης, ιδίως ενόψει των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ταμείο.