Διαχειριστής και θεματοφύλακας

35. –(1) Κάθε Ταμείο μπορεί να ορίζει για τη διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, διαχειριστές επενδύσεων εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη άδεια διαχειριστή επενδύσεων από νομοθεσία κράτους μέλους καταγωγής που εναρμονίζεται με τις Οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 93/22/ΕΟΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ.

(2)(α) Για την προστασία των στοιχείων του ενεργητικού του, κάθε Ταμείο μπορεί να διορίζει θεματοφύλακες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος και που έχουν λάβει σχετική άδεια θεματοφύλακα από το εν λόγω κράτος μέλος καταγωγής τους που προβλέπεται δυνάμει νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους που εναρμονίζεται με τις Οδηγίες 93/22/ΕΟΚ ή 2000/12/ΕΚ ή, οι οποίοι έχουν άδεια θεματοφύλακα κατά το νομοθέτημα του κράτους μέλους καταγωγής τους που εναρμονίζεται με την Οδηγία 85/611/ΕΚ.

(β) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να υποβάλει στο Ταμείο όταν κρίνει αναγκαία την προστασία των στοιχείων του ενεργητικού του, στον υποχρεωτικό διορισμό θεματοφύλακα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαγορεύσει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37, την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει διαχειριστής ή θεματοφύλακας εντός της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του κράτους μέλους καταγωγής του Ταμείου.