Προϋποθέσεις λειτουργίας του Ταμείου

4. –(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο Ταμείων, στο οποίο καταχωρίζονται η επωνυμία, η έδρα, η ημερομηνία ιδρύσεως και η ημερομηνία εγγραφής του Ταμείου, καθώς επίσης και οι κανόνες λειτουργίας του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, το μητρώο συμπεριλαμβάνει τα κράτη μέλη, στα οποία λειτουργεί το Ταμείο.

(2) Εντός εξήντα ημερών από την ίδρυση του Ταμείου, η Διαχειριστική Επιτροπή ή οι ιδρυτές του Ταμείου, υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για εγγραφή του Ταμείου.