Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα Ταμεία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71·

(β) σε ιδρύματα που εμπίπτουν στους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2005, στον περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2004, στους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμους του 2002 έως 2005, στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2005 και στους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως 2005·

(γ) σε συνταξιοδοτικά σχέδια ή Ταμεία, τα οποία λειτουργούν σε διανεμητική βάση·

(δ) σε Ταμεία, των οποίων το καταστατικό προβλέπει ότι οι υπάλληλοι των χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων δεν έχουν εκ του νόμου δικαιώματα στα ωφελήματα και όπου η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να αποδεσμεύσει οποιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία του ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ’ ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων:

Νοείται ότι, τα εν λόγω Ταμεία γνωστοποιούν μέσω της επίδειξης του Εγγράφου Εγκαθίδρυσης τους στην Αρμόδια Αρχή, την ανωτέρω κατάσταση, έτσι ώστε να μην υπαχθούν στον παρόντα Νόμο.

(ε) στις επιχειρήσεις, οι οποίες για την καταβολή των συντάξεων στους υπαλλήλους τους, προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον ισολογισμό:

Νοείται ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην Αρμόδια Αρχή, εντός τριμήνου από τη σύσταση των αποθεματικών, την κατάσταση αυτή, προκειμένου να μην υπαχθούν στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Τα άρθρα 4 έως 29 και 31 έως 36 εφαρμόζονται στις δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν τον Κλάδο Ζωής και που διέπονται από τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2005.

(β) ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πραγματοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Κλάδου Ζωής, χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς, ενώ στην περίπτωση αυτή και μόνον όσον αφορά στις δραστηριότητες στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του Κλάδου Ζωής δεν υπάγονται στα άρθρα 20 έως 26, 31 και 36 της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ:

Νοείται ότι, ο Έφορος Ασφαλίσεων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2005, εξετάζει, στο πλαίσιο του εποπτικού του έργου, τον αυστηρό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή επαγγελματικών συντάξεων.

(4)(α) Εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ταμείο προνοίας εγκατεστημένο στη Δημοκρατία το οποίο έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους περί Ταμείων Προνοίας Νόμους του 1981 έως 2005 και έχει συνολικά λιγότερα από εκατόν (100) μέλη.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ταμείο προνοίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) μπορεί να εφαρμόζει τον παρόντα Νόμο σε εθελοντική βάση.