Αίτηση Εγγραφής Ταμείου

5. –(1) Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από το Έγγραφο Εγκαθίδρυσης του Ταμείου υπογραμμένου από τους αιτητές και δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδρυτών ή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει από τους αιτητές όπως προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία κρίνει αναγκαία προς εξέταση της αίτησης.