Εξουσία έκδοσης κανονισμών

37.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι εν λόγω κανονισμοί μπορεί να προνοούν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) Οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο που η Αρμόδια Αρχή θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση των αιτήσεων˙

(β) τα τέλη που καταβάλλονται για -

(i) την υποβολή της αίτησης καταχώρησης που προνοείται στο άρθρο 11,

(ii) την υποβολή της ένστασης που προνοείται στο άρθρο 15,

(iii) την υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης,

(iv) την υποβολή αιτημάτων ακύρωσης,

(v) την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων για πληροφορίες που περιέχονται στο προσωρινό Μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 20,

(vi) τη διαδικασία διεκπεραίωσης ελέγχων και δειγματοληψιών για αναλύσεις γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων,

(vii) τις αναλύσεις·

(viii) την έγκριση χρήσης μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ και την ανανέωση τέτοιας έγκρισης χρήσης·

(ix) την παραχώρηση κωδικού αριθμού από το φορέα ελέγχου·

(x) τη διενέργεια επιθεώρησης.

(γ) τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτού˙

(δ) τις διαδικασίες για τροποποίηση της προδιαγραφής ή ενός συστήματος ελέγχου μιας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή ενός συστήματος ελέγχου˙

(ε) τις διαδικασίες προώθησης των δειγμάτων, που λαμβάνονται κατά τις δειγματοληψίες, σε αναγνωρισμένα χημεία˙

(στ) τη διαδικασία ορισμού του κωδικού αριθμού που παραχωρείται από το φορέα ελέγχου δυνάμει του άρθρου 19˙

(ζ) τα έντυπα και τις διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων και των ενστάσεων, για τη διενέργεια ελέγχων, την ετοιμασία εκθέσεων και για την  έκδοση αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.