Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

38. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα που μπορεί να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων, τα οποία ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατ´ εξουσιοδότηση των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(β) για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(γ) το σήμα πιστοποίησης του φορέα ελέγχου που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.