Μεταβατική διάταξη

39. Οποιεσδήποτε εκκρεμούσες αιτήσεις για ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη, έχουν υποβληθεί βάσει του περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμου υπόκεινται σε εξέταση δυνάμει του παρόντος Νόμου.