Τεχνικές υπηρεσίες και εργαστήρια.

11.-(1) H αρμόδια αρχή ορίζει τεχνικές υπηρεσίες και εργαστήρια που ικανοποιούν τις τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της και έχει δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει τον ορισμό αυτό όταν διαπιστώσει ότι έπαυσαν να τηρούνται οι απαιτήσεις της.

(2) Τεχνική υπηρεσία πραγματοποιεί –

(α) τεχνικούς ελέγχους και δοκιμές που καθορίζονται και απαιτούνται από τα διατάγματα και τους Κανονισμούς,

(β) ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής του κατασκευαστή με την έγκριση τύπου και

(γ) οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους της ανατεθούν από την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι οι έλεγχοι εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών για διενέργεια των οποίων έχει οριστεί η εν λόγω τεχνική υπηρεσία.

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ενεργεί ως τεχνική υπηρεσία.

(4) Κατασκευαστής δεν μπορεί να ορίζεται ως τεχνική υπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται ρητά στις επιμέρους τεχνικές Οδηγίες ή σε διεθνείς κανονισμούς που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι με αυτές.

(5) Τεχνική υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί εξωτερικό εξοπλισμό, νοουμένου ότι συμφωνεί η αρμόδια αρχή.

(6) Εργαστήριο πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους και δοκιμές που καθορίζονται και απαιτούνται από τα διατάγματα και τους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην περίπτωση έγκρισης τύπου μεμονωμένων οχημάτων.