Έκδοση διαταγμάτων.

12. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ―

(α) καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου καθώς και έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για τους σκοπούς αυτούς για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων καθώς και για τη χορήγηση έγκρισης μεμονωμένου οχήματος,

(β) καθορίζει τον αριθμό, τίτλο, πεδίο και ημερομηνίες εφαρμογής Ευρωπαϊκών Κανονισμών, επιμέρους τεχνικών Οδηγιών, η συμμόρφωση προς τις οποίες θεωρείται ότι ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου και θεωρείται επαρκής για σκοπούς χορήγησης έγκρισης τύπου οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και για τη χορήγηση έγκρισης μεμονωμένου οχήματος˙

(γ) καθορίζει τον αριθμό, τίτλο, πεδίο και ημερομηνίες εφαρμογής προτύπων ή διεθνών τεχνικών κανονισμών, η συμμόρφωση προς τα οποία θεωρείται επαρκής για σκοπούς χορήγησης έγκρισης τύπου οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων καθώς και για τη χορήγηση έγκρισης μεμονωμένου οχήματος·

(δ) τροποποιεί Παραρτήματα Κανονισμών για σκοπούς προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων που αφορούν σε όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα και χωριστή τεχνική μονάδα ή για σκοπούς υιοθέτησης τροποποίησης που επιφέρει σε αυτά πράξη, η οποία εκδίδεται με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 με αρ. 1999/468/ΕΚ για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή·

(ε)  καθορίζει, σε κατάλογο, εξαρτήματα ή εξοπλισμό που μπορούν να παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων, τα οποία έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, και καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου, τη σήμανση που θα πρέπει να φέρουν, τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται για τους σκοπούς χορήγησης έγκρισης για τα εν λόγω εξαρτήματα ή για εξοπλισμό, καθώς και το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται, ώστε να επιτρέπεται η πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η θέση τους σε κυκλοφορία·

(στ) καθορίζει οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, για τα οποία θα πρέπει να εκδοθεί έγκριση μεμονωμένου οχήματος, όταν αυτά υποστούν αλλαγές ή μετατροπές, που καθορίζονται στο ίδιο διάταγμα, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία δοκιμής και τεχνικού ελέγχου, καθώς και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται για τους σκοπούς αυτούς.