Αδικήματα και ποινές.

25. Παροχέας υπηρεσιών υγείας που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 17 είναι ένοχος αδικήματος και ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003:

Νοείται ότι, για τη στοιχειοθέτηση αδικήματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαιτείται η ύπαρξη πρόθεσης ή επαγγελματικής αμέλειας.