Έκδοση Κανονισμών.

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού μπορούν να προνοούν -

(α) για τον τρόπο ενημέρωσης των ασθενών καθόσον αφορά τα δικαιώματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και την άσκηση αυτών.

(β) για τους τρόπους μεταφοράς ασθενούς σε κατάλληλο ιατρικό ίδρυμα.

(γ) για τον τρόπο υπόδειξης από τον ασθενή προσώπου το οποίο θα λαμβάνει εκ μέρους του ιατρική ενημέρωση.

(δ) για τον τρόπο λήψης απόφασης από το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών δυνάμει του άρθρου 22.

(ε) για τη σύνθεση, λειτουργία και κάθε άλλο θέμα που αφορά την Επιτροπή Παραπόνων δυνάμει του άρθρου 23.

(στ) για τον τρόπο ενημέρωσης ασθενών καθόσον αφορά το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών και την Επιτροπή Παραπόνων δυνάμει του άρθρου 24.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους.  Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.