Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς για την άσκηση παραπόνου.

24.-(1) Η διεύθυνση ιατρικού ιδρύματος ή ο παροχέας υπηρεσιών υγείας έχει υποχρέωση όπως αναρτά σε περίοπτο μέρος και/ή ενημερώνει τον ασθενή για τα ονόματα των προσώπων που απαρτίζουν την αρμόδια Επιτροπή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 23, εξειδικεύοντας κατά πόσον η Επιτροπή αυτή έχει αρμοδιότητα καθόσον αφορά το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα ή το συγκεκριμένο παροχέα υπηρεσιών υγείας ανάλογα με την περίπτωση, να ακούει παράπονα δυνάμει της παραγράφου (α) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 και τον τρόπο επικοινωνίας με τα μέλη της Επιτροπής.

(2) Η διεύθυνση κάθε κρατικού νοσοκομείου έχει υποχρέωση, επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπως αναρτά σε περίοπτο μέρος και/ή ενημερώνει τον ασθενή έγκαιρα για το όνομα του Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών  και του εκπροσώπου του, που διορίζονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 22, αντίστοιχα.