Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων.

23.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων (στο εξής καλούμενη ως «Επιτροπή»), ανά επαρχία, με αρμοδιότητα -

(α) καθόσον αφορά τα ιατρικά ιδρύματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22-

(i)να εξετάζει παράπονα ασθενών που παραπέμπονται από το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών· και

(ii) να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό παράπονα ασθενών οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών  δυνάμει του άρθρου 22 ή από απόφαση δυνάμει της υποπαραγράφου (i)·

(β) καθόσον αφορά τα ιατρικά ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 -

(i) να εξετάζει σε πρώτο βαθμό παράπονα ασθενών. και

(ii) να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό παράπονα ασθενών οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από απόφαση δυνάμει της υποπαραγράφου (i):

Νοείται ότι, τίποτε στο παρόν άρθρο δεν δίνει αρμοδιότητα

(i) εξέτασης θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή

(ii) λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και/ή η αρμόδια αρχή, οπότε εφαρμόζεται το εδάφιο (8).

(2) (α) Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη που διορίζονται ως τέτοια από τον Υπουργό για τετραετή θητεία.  Τρία μέλη αποτελούν απαρτία.

(β) (i) Τουλάχιστον, ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τους παροχείς υπηρεσιών υγείας και τα ιατρικά ιδρύματα που εδρεύουν στη συγκεκριμένη επαρχία·

(ii) κάθε μέλος της Επιτροπής που εξετάζει συγκεκριμένο παράπονο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον παροχέα υπηρεσιών υγείας και/ή το ιατρικό ίδρυμα που αφορά το παράπονο και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση που δυνατόν να υπάρξει κώλυμα το μέλος οφείλει να το δηλώνει.

(3) Η Επιτροπή εδρεύει στο μεγαλύτερο κρατικό ιατρικό ίδρυμα της επαρχίας στην οποία διορίζεται.  Το Υπουργείο Υγείας παρέχει υπηρεσίες γραμματείας και όλες τις διευκολύνσεις για εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής.

(4) (α) Καθόσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τα παράπονα των ασθενών εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από ένα μέλος της Επιτροπής.

(β) Καθόσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) και στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τα παράπονα των ασθενών εξετάζονται από την Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει το ενώπιον της παραπεμφθέν παράπονο χωρίς καθυστέρηση και αποφασίζει επί αυτού εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ειδικότερα –

(α) εφόσον πρόκειται για παράπονο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τούτο πρέπει να εξετάζεται και να εκδίδεται απόφαση το αργότερο εντός 48 ωρών από την υποβολή του παραπόνου·

(β) εφόσον πρόκειται για παράπονο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), τούτο πρέπει να εξετάζεται και να εκδίδεται απόφαση το αργότερο εντός 15 ημερών από την παραπομπή του σχετικού παραπόνου σε αυτήν·

(γ) εφόσον πρόκειται για παράπονο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) και την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τούτο πρέπει να εξετάζεται και να εκδίδεται απόφαση το αργότερο εντός μηνός από την παραπομπή του παραπόνου για εξέταση σε δεύτερο βαθμό.

(6) Η απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το εδάφιο (5) κοινοποιείται αμέσως στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υπηρεσιών υγείας και/ή ιατρικό ίδρυμα οι οποίοι οφείλουν να τη λάβουν σοβαρά υπόψη.

(7) Τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής, όλο το προπαρασκευαστικό υλικό για τις συνεδρίες της Επιτροπής που υποβάλλεται ενώπιόν της και τα πορίσματα των συνεδριών της Επιτροπής αποτελούν εμπιστευτικό υλικό.

(8) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση για λήψη πειθαρχικών μέτρων ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο για τον παροχέα υπηρεσιών υγείας στον οποίο αφορά το παράπονο, επαγγελματικό σώμα και/ή η αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.