Αποθήκευση μη βιομηχανοποιημένου καπνού

94. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου εκτός αν ο Διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά κάθε μη βιομηχανοποιημένος καπνός, οποιασδήποτε κατηγορίας, εναποτίθεται κατά την εισαγωγή ή είσοδό του στη Δημοκρατία σε εγκεκριμένη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη ανάλογα με την περίπτωση.