Μετουσίωση μη βιομηχανοποιημένου καπνού κτλ

95. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως μη βιομηχανοποιημένος καπνός:

(α) μετουσιωθεί˙ ή

(β) μετατραπεί σε νικοτίνη, παρασιτοκτόνο ή άλλο είδος ή παρασκεύασμα για γεωργικούς, κτηνοτροφικούς ή άλλους σκοπούς,

κατά τον τρόπο που αυτός ήθελε καθορίσει και εφόσον πεισθεί ότι δεν είναι κατάλληλος προς χρήση ως καπνός ή στη βιομηχανία καπνού.