Εισαγωγή και εξαγωγή βιομηχανοποιημένου ή μη καπνού κλπ

93. (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η είσοδος στο εσωτερικό της Δημοκρατίας βιομηχανοποιημένου ή μη καπνού:

(α) σε οποιοδήποτε λιμάνι, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό˙

(β) με οποιοδήποτε πλοίο καθαρής χωρητικότητας κατώτερης από εκατόν είκοσι τόνους, εκτός σύμφωνα με άδεια και με τους όρους της άδειας αυτής, η οποία εκδόθηκε αναφορικά με αυτό το πλοίο από το Διευθυντή.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορεύσει την εξαγωγή ή διακίνηση προϊόντων με πλοίο ή να απαγορεύσει σε πλοίο να μεταφέρει προϊόντα προς εξαγωγή ή να διακινεί προϊόντα.