Απαιτητό του φόρου κατανάλωσης

5.-(1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1A), (1B), (2) και (3), ο φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως θέση σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης θεωρείται:

(α) η έξοδος από καθεστώς αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης εξόδου στο εσωτερικό της Δημοκρατίας των εναρμονισμένων προϊόντων,

(β) η παραγωγή των εναρμονισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής,

(γi) η εισαγωγή των εναρμονισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης εισαγωγής, εκτός αν τα εναρμονισμένα προϊόντα υπαχθούν, αμέσως μετά την εισαγωγή, σε καθεστώς αναστολής,

(γii) η κατοχή των εναρμονισμένων προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου,

(δ) η έξοδος από τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη των άλλων προϊόντων,

(ε) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, η έκδοση ή μετακίνηση από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, των άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης, εξαιρουμένης της εναπόθεσης των προϊόντων μετά την παραγωγή τους σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107,

(στ) η εισαγωγή των άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης εισαγωγής, εφόσον δεν τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη.

(ζ) η είσοδος στη Δημοκρατία των άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης, που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι τα προϊόντα τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία, εκτός της περίπτωσης της παράτυπης εισόδου, δηλώνονται στο Τελωνείο όπως ορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων καθώς και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης στα άλλα κοινοτικά προϊόντα που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.

(1Α) Ο χρόνος θέσης σε ανάλωση καθόσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα είναι:

(α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο χρόνος παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη,

(β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο χρόνος παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων από τον παραλήπτη,

(γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, ο χρόνος παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων στον τόπο άμεσης παράδοσής τους.

(1Β) Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια προϊόντων που επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής από αιτία οφειλόμενη στην ίδια τη φύση του προϊόντος, σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία ή ακόμη με την άδεια του Διευθυντή, δεν θεωρείται ως θέση σε ανάλωση:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω προϊόντων αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για το Διευθυντή στις περιπτώσεις που η εν λόγω ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε ή διαπιστώθηκε στη Δημοκρατία.

(2)(α) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στην τελωνειακή νομοθεσία, ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται,  καταβάλλεται και εισπράττεται:

(i) στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη ανάλογα με την περίπτωση,

(ii) στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την  ημερομηνία παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής,   

(iii) στις περιπτώσεις των παραγράφων (γi) και (στ) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής:

Νοείται ότι, στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης ή ο κύριος ή κυβερνήτης του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπός του ή και ο παραλήπτης, κατά περίπτωση, οφείλει να καταβάλει τον οφειλόμενο για τα προϊόντα φόρο κατανάλωσης όπως βεβαιώνεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές κατά το χρόνο της κατάθεσης του δηλωτικού,

(iv) στην περίπτωση της παραγράφου (γii) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η κατοχή των εναρμονισμένων προϊόντων,

(v) στην περίπτωση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης ή μετακίνησης των άλλων προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής για κατανάλωση στη Δημοκρατία,

(vi) στην περίπτωση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία εισόδου των άλλων προϊόντων στη Δημοκρατία.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), στην περίπτωση της παραγράφου (γii) του εδαφίου (1) πιο πάνω και στην περίπτωση παράτυπης εξόδου από καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη ή παράτυπης παραγωγής ή παράτυπης εισαγωγής ή παράτυπης εισόδου στη Δημοκρατία προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων αυτών.

(3)  Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει ο Διευθυντής διαπιστώνεται ότι:

(α) η παράτυπη έξοδος από καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, ή

(β) η παράτυπη παραγωγή, ή παράτυπη έκδοση ή μετακίνηση από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής, ή

(γ) η παράτυπη εισαγωγή, ή

(δ) η παράτυπη είσοδος στο εσωτερικό της Δημοκρατίας προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

(ε) η κατοχή των εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της παραγράφου (γii) του εδαφίου (1) πιο πάνω,

πραγματοποιήθηκε ή υπήρξε, ανάλογα με την περίπτωση, σε χρόνο προγενέστερο της διαπίστωσης, τότε ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται και καταβάλλεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο αυτό:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η έξοδος προϋποθέτει και τη φυσική μετακίνηση των προϊόντων.

(4)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί ή αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει τους αναλογούντες φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τη χρηματική επιβάρυνση και τόκους που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ ή το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, και τα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση που προνοείται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) και να εφαρμόσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγμα που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο πιο πάνω ποσό ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

(5) Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφόσον κατατίθεται η διασάφηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19, ο Διευθυντής δύναται να παραχωρήσει αναβολή της καταβολής του φόρου κατανάλωσης στο υπόχρεο προς τούτο πρόσωπο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από αίτηση του προσώπου αυτού, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει σε γνωστοποίησή του.

(6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει:

(α) τις απώλειες (φύρες) που οφείλονται στην ίδια τη φύση των εναρμονισμένων προϊόντων, τα ποσοστά της φύρας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών,

(β) περαιτέρω λεπτομέρειες, όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1Β).