ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 82)

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού φόρου Κατανάλωσης

1. Τσιγάρα

 

€1,10 τα 20 τσιγάρα και 34% επί της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης

2. Πούρα ή σιγαρίλλος €90 ανά χιλιόγραμμο
3. Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων €60 ανά χιλιόγραμμο
4. Άλλα καπνά για κάπνισμα €150 ανά χιλιόγραμμο

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από την ανώτερη τιμή λιανικής 
πώλησης των τσιγάρων, θα εισπράττεται ελάχιστος ειδικός
φόρος κατανάλωσης ίσος προς €2,43 τα 20 τσιγάρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης αναθεωρούνται επί τακτικής βάσης ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία τους.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η αναθεώρηση εγκρίνεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης και τροποποιητικού νομοσχεδίου από τον Υπουργό Οικονομικών και υλοποιείται με τη ψήφιση του σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

5. Θερμαινόμενα προϊόντα
καπνού
€150 ανά χιλιόγραμο καθαρού βάρους του μείγματος καπνού