Ερμηνεία

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενό του προκύπτει διαφορετική έννοια -

“άδεια” περιλαμβάνει συγκατάθεση, πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πράγμα·

“Ανώτερος Αξιωματικός” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας βαθμού Αστυνόμου Β΄ και ανώτερου·

“Αξιωματικός” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας βαθμού Ανώτερου Υπαστυνόμου και Υπαστυνόμου·

“Αρχηγός” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας·

“αστυνομική διαταγή” σημαίνει οποιαδήποτε διάταξη ή διαταγή που εκδίδεται από τον Αρχηγό για την ευταξία και τη χρηστή διοίκηση της Αστυνομίας και την καθοδήγηση των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

“Αστυνομία” σημαίνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 Αστυνομία Κύπρου και περιλαμβάνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους τακτικούς ειδικούς αστυνομικούς και τους ειδικούς αστυνομικούς·

“Αστυνομία για τα Ζώα” σημαίνει το κλιμάκιο που συγκροτείται από μέλη της Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α·

“αστυνομικός” σημαίνει μέλος της Αστυνομίας που κατέχει βαθμό του Αστυφύλακα·

“Αστυνομικός Διευθυντής” σημαίνει τον Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος είναι υπεύθυνος Διεύθυνσης Επαρχίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υπεύθυνο Διεύθυνσης και Τμήματος του Αρχηγείου, το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το Διευθυντή Μελετών.

“Αστυνόμος” σημαίνει Ανώτερο Αστυνόμο, Αστυνόμο Α΄ και Αστυνόμο Β΄·

“Βοηθός” σημαίνει Βοηθό Αρχηγού Αστυνομίας·

“δακτυλικό αποτύπωμα” περιλαμβάνει αποτύπωμα αντίχειρα, παλάμης και πέλματος·

“Διεύθυνση” και όλες οι συγγενείς εκφράσεις σημαίνει Αστυνομική Διεύθυνση·

“Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” σημαίνει τον προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας·

“Δικαστήριο” σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

“Διοικητής Μονάδας” σημαίνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό ως Διοικητής στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ) ή στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) ή στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ή στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) ή στη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (ΜΠΦ) ή στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, (Λ.Ν.Α)·

“ειδικός αστυνομικός” σημαίνει το μέλος της Αστυνομίας που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος Νόμου·

“έκτακτος πυροσβέστης” σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο ενώ ασχολείται με τη συνηθισμένη εργασία ή επάγγελμα, δυνατό να κληθεί από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή από άλλο μέλος της Αστυνομίας, το οποίο υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και εξουσιοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό όπως, εφόσον παρίσταται ανάγκη, παράσχει τη βοήθειά του στην Πυροσβεστική·

“εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας” σημαίνει τον κάτοχο θέσης των εδαφίων 35, 42 και 100 του Κεφαλαίου 13.03 – Αστυνομία,  του εκάστοτε εν ισχύ κρατικού προϋπολογισμού.

“Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Επαρχιακή Επιτροπή» στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου·

“ζώα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου·

“Κανονισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“Κοινοτική Αστυνόμευση” σημαίνει το θεσμό της κοινοτικής αστυνόμευσης όπως αυτός προβλέπεται σε σχετική αστυνομική διαταγή που εκδίδεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 46 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών·

“Λοχίας” περιλαμβάνει Αναπληρωτή Λοχία·

“μέλος της Αστυνομίας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται με βάση τον παρόντα Νόμο·

“μέλος της Αστυνομίας για τα Ζώα” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό για την άσκηση καθηκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  28Α·

“μεταφορικό μέσο” σημαίνει οποιοδήποτε αεροσκάφος, ζώο, άμαξα, σκάφος, σιδηροδρομικό βαγόνι, ποδήλατο, μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε περιγραφής ή οποιοδήποτε άλλο όχημα που χρησιμοποιείται για το σκοπό μεταφοράς προσώπων ή αγαθών·

“πράξεις διαφθοράς” σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο, στον περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμο, καθώς και τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο, εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού, ή της κατάχρησης εξουσίας ή εμπιστοσύνης ή εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα που από τη φύση τους θα συνιστούσαν πράξη διαφθοράς·

“πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς” σημαίνει καταχρηστικές ή αθέμιτες συμπεριφορές, ενέργειες, παραλείψεις ή πρακτικές, οι οποίες παραβιάζουν ή σκοπό έχουν να παραβιάσουν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, περιλαμβανομένης της κατάχρησης εξουσίας και περιλαμβάνει τη συγκάλυψη όλων ή οποιουδήποτε από τα ανωτέρω·

“Σταθμός” σημαίνει αστυνομικό σταθμό·

“συνδυασμένη θέση” σημαίνει δύο ή περισσότερες χωριστές θέσεις ή δύο ή περισσότερες τάξεις ή βαθμούς της ίδιας θέσης, οι οποίες έχουν ενιαίο τον ανώτατο αριθμό θέσεων.

“Συντεχνία” έχει την ίδια έννοια όπως στον περί Συντεχνιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·

“Υπαρχηγός” σημαίνει τον Υπαρχηγό Αστυνομίας·

“Υπαστυνόμος” σημαίνει μέλος της Αστυνομίας βαθμού Υπαστυνόμου και Ανώτερου Υπαστυνόμου·

“Υπεύθυνος Αστυνομίας” σημαίνει το μέλος της Αστυνομίας που διορίζεται από τον Αρχηγό ως υπεύθυνος Αστυνομίας σε οποιοδήποτε τόπο·

“Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας σημαίνει την υπηρεσία που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμου·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Η περιοχή στην οποία ο αστυνομικός ορίζεται για υπηρεσία, είτε γενικά ή για ορισμένη περίοδο ωρών, θα είναι γνωστή ως «Τομέας Περιπολίας». Αριθμός τέτοιων τομέων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Λοχία ή Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως «Σταθμός». Αριθμός Σταθμών ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως «Σύμπλεγμα». Αριθμός Συμπλεγμάτων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Ανώτερο Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως «Αστυνομική Διεύθυνση.