Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας Νόμος του 2004.