Ερμηνεία

2.- (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενό του προκύπτει διαφορετική έννοια -

“άδεια” περιλαμβάνει συγκατάθεση, πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πράγμα·

“Ανώτερος Αξιωματικός” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας βαθμού Αστυνόμου Β΄ και ανώτερου·

“Αξιωματικός” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας βαθμού Ανώτερου Υπαστυνόμου και Υπαστυνόμου·

“Αρχηγός” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας·

“αστυνομική διαταγή” σημαίνει οποιαδήποτε διάταξη ή διαταγή που εκδίδεται από τον Αρχηγό για την ευταξία και τη χρηστή διοίκηση της Αστυνομίας και την καθοδήγηση των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

“Αστυνομία” σημαίνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 Αστυνομία Κύπρου και περιλαμβάνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους τακτικούς ειδικούς αστυνομικούς και τους ειδικούς αστυνομικούς·

“αστυνομικός” σημαίνει μέλος της Αστυνομίας που κατέχει βαθμό του Αστυφύλακα·

“Αστυνομικός Διευθυντής” σημαίνει τον Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος είναι υπεύθυνος Διεύθυνσης Επαρχίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υπεύθυνο Διεύθυνσης και Τμήματος του Αρχηγείου, το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το Διευθυντή Μελετών.

“Αστυνόμος” σημαίνει Ανώτερο Αστυνόμο, Αστυνόμο Α΄ και Αστυνόμο Β΄·

“Βοηθός” σημαίνει Βοηθό Αρχηγού Αστυνομίας·

“δακτυλικό αποτύπωμα” περιλαμβάνει αποτύπωμα αντίχειρα, παλάμης και πέλματος·

“Διεύθυνση” και όλες οι συγγενείς εκφράσεις σημαίνει Αστυνομική Διεύθυνση·

“Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας” σημαίνει τον προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας·

“Δικαστήριο” σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

“Διοικητής Μονάδας” σημαίνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας που ορίζεται από τον Αρχηγό ως Διοικητής στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ) ή στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) ή στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) ή στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ή στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) ή στη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (ΜΠΦ) ή στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, (Λ.Ν.Α)·

“ειδικός αστυνομικός” σημαίνει το μέλος της Αστυνομίας που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος Νόμου·

“έκτακτος πυροσβέστης” σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο ενώ ασχολείται με τη συνηθισμένη εργασία ή επάγγελμα, δυνατό να κληθεί από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή από άλλο Αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που εξουσιοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό όπως, εφόσον παρίσταται ανάγκη, παράσχει τη βοήθειά του στην Πυροσβεστική·

“Κανονισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“Λοχίας” περιλαμβάνει Αναπληρωτή Λοχία·

“μέλος της Αστυνομίας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται με βάση τον παρόντα Νόμο·

“μεταφορικό μέσο” σημαίνει οποιοδήποτε αεροσκάφος, ζώο, άμαξα, σκάφος, σιδηροδρομικό βαγόνι, ποδήλατο, μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε περιγραφής ή οποιοδήποτε άλλο όχημα που χρησιμοποιείται για το σκοπό μεταφοράς προσώπων ή αγαθών·

“Σταθμός” σημαίνει αστυνομικό σταθμό·

“Συντεχνία” έχει την ίδια έννοια όπως στον περί Συντεχνιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν·

“Υπαρχηγός” σημαίνει τον Υπαρχηγό Αστυνομίας·

“Υπαστυνόμος” σημαίνει μέλος της Αστυνομίας βαθμού Υπαστυνόμου και Ανώτερου Υπαστυνόμου·

“Υπεύθυνος Αστυνομίας” σημαίνει το μέλος της Αστυνομίας που διορίζεται από τον Αρχηγό ως υπεύθυνος Αστυνομίας σε οποιοδήποτε τόπο·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Η περιοχή στην οποία ο αστυνομικός ορίζεται για υπηρεσία είτε γενικά ή για ορισμένη περίοδο ωρών θα είναι γνωστή ως “Τομέας Περιπολίας”. Αριθμός τέτοιων τομέων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Λοχία ή Υπαστυνόμο θα είναι γνωστός ως “σύμπλεγμα”. Αριθμός συμπλεγμάτων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως “Υποδιεύθυνση”. Αριθμός συμπλεγμάτων ή υποδιευθύνσεων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από αξιωματικό ή από άλλο μέλος της Αστυνομίας, απευθείας υπόλογο στον Αρχηγό, θα είναι γνωστός ως “Διεύθυνση”.